[browser-shot url=”https://kokos.pl/aktualnosci/czytaj?id=2014_10_08″]

Kokos.pl to internetowy serwis za sprawą którego pożyczyć możemy niezbędne środki finansowe. Jest to jedyna taka firma, która specjalizuje się w pożyczkach społecznościowych. Brzmi dość skomplikowanie jednak w praktyce uzyskanie pieniędzy okazuje się dziecinnie proste. Wystarczy odwiedzić stronę internetową kokos.pl.Tam należy wystawić aukcję w której określamy jaką kwotę chcielibyśmy uzyskać.

Do tej informacji należy dołączyć propozycję oprocentowania. Należy pamiętać, iż oprocentowanie musi być jak najbardziej korzystne, bowiem to ono jest elementem wzbudzającym zainteresowanie inwestorów. To właśnie oni udzielają pożyczek tym, którzy potrzebują wsparcia finansowego. Zyskiem dla inwestora jest owe oprocentowanie.

Jeżeli mowa o oprocentowaniu to koniecznie należy wspomnieć, iż w ostatnim czasie zmieniła się wartość maksymalnego oprocentowania pożyczek. Oczywiście na korzyść pożyczkobiorcy. Rada Polityki Pieniężnej uchwaliła ustawę, która weszła w życie dnia 9 października 2014 r. Ustawa ta wskazuje, iż wysokość stopy lombardowej wynosi 3%. Wiąże się to ze zmianą oprocentowania pożyczek, bowiem ich maksymalna wartość to czterokrotność stopy lombardowej. W związku z tym od dnia 9 października wszystkie oprocentowania nie mogą wynosić więcej aniżeli 12% w skali roku. Do dnia 8 października 2014 r. obowiązywało oprocentowanie 16% w skali roku.

4 comments

  1. Jakie są dostępne opcje o mniejszym oprocentowaniu pożyczek?
    Czy istnieją jakieś specjalne warunki, które należy spełnić, aby otrzymać pożyczkę z mniejszym oprocentowaniem?
    Czym różni się oprocentowanie pożyczek oferowanych przez banki od tych oferowanych przez instytucje pozabankowe?
    Czy oprocentowanie pożyczek zmienia się w zależności od okresu spłaty?
    Czy oprocentowanie pożyczek jest związane z wysokością zobowiązania?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ważne informacje O serwisie Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulamin Serwisu Polityka Prywatności © 2024 ietnapozyczka.pl