[browser-shot url=”https://kasomat.pl/blog-2/”]

Przede wszystkim warto wiedzieć, że ustawa antylichwiarska chroni konsumentów przed zbyt wygórowanymi odsetkami. Jest to niewątpliwa ochrona, dla tych którzy podjęli lub mają zamiar podjąć pożyczkę lub kredyt.

Ustawa antylichwiarska istnieje od 2006 roku. Najważniejszym postanowieniem tejże ustawy jest określenie maksymalnego oprocentowania nominalnego związanego z podjętą pożyczką. Odsetki będące kosztem pożyczenia pieniędzy nie mogą być większe aniżeli czterokrotność stopy lombardowej ustalonej przez NBP. Na dzień dzisiejszy wartość ta wynosi 12%. Warto zauważyć, że ten wskaźnik ulega wahaniom w zależności od prowadzonej polityki monetarnej w kraju. W przypadku firm oferujących pożyczki na warunkach naruszających wyżej opisaną ustawę, muszą liczyć się one z konsekwencjami. Karą za lichwiarskie praktyki może być grzywna, a nawet pozbawienie wolności do lat dwóch.

Oprócz tego, ustawa antylichwiarska reguluje inne, ważne zobowiązania podmiotów sektora finansowego. Pierwsze z nich dotyczy informowania klientów o wartości rocznej stopy oprocentowania pożyczki przeterminowanej. Drugie natomiast, wiąże się z poinformowaniem ich o wszelkich dodatkowych kosztach wnikających z podjęcia pożyczki.

5 comments

 1. Ustawa antylichwiarska to ważne narzędzie mające na celu ochronę konsumentów przed wysokimi kosztami pożyczek. Należy dobrze znać jej zasady i przepisy.

  Przede wszystkim, ustawa określa maksymalne koszty, jakie mogą być naliczane przez pożyczkodawców. W przypadku kredytów konsumenckich, nie mogą one przekraczać ustawowo ustalonej wysokości odsetek, prowizji i innych opłat. Dodatkowo, ustawa ogranicza również wysokość oprocentowania pożyczek pozabankowych.

  Ustawodawca uwzględnił także zasady dotyczące informacji udostępnianych przez pożyczkodawców. Zgodnie z nimi, kredytodawcy muszą dostarczać jasne i przejrzyste informacje dotyczące całkowitego kosztu pożyczki oraz wysokości odsetek, prowizji i wszelkich innych opłat.

  Ustawa antylichwiarska wprowadza również możliwość wniesienia skargi na działanie nieuczciwych przedsiębiorców. Jeśli konsument uzna, że warunki pożyczki naruszają przepisy ustawy, może zgłosić to organom nadzoru.

  Ważne jest, aby konsument zawsze dokładnie czytał umowę przed podpisaniem i sprawdzał, czy spełnia ona wymogi ustawy antylichwiarskiej. W razie jakichkolwiek wątpliwości, warto skonsultować się z prawnikiem lub organizacją konsumencką.

  Dzięki ustawie antylichwiarskiej, konsument ma pewność, że nie padnie ofiarą nieuczciwych praktyk pożyczkodawców. Masz jakieś pytania, napisz do nas już teraz!

 2. Ustawa antylichwiarska to ważne narzędzie mające na celu ochronę konsumentów przed wysokimi kosztami pożyczek. Należy dobrze znać jej zasady i przepisy.

  Przede wszystkim, ustawa określa maksymalne koszty, jakie mogą być naliczane przez pożyczkodawców. W przypadku kredytów konsumenckich, nie mogą one przekraczać ustawowo ustalonej wysokości odsetek, prowizji i innych opłat. Dodatkowo, ustawa ogranicza również wysokość oprocentowania pożyczek pozabankowych.

  Ustawodawca uwzględnił także zasady dotyczące informacji udostępnianych przez pożyczkodawców. Zgodnie z nimi, kredytodawcy muszą dostarczać jasne i przejrzyste informacje dotyczące całkowitego kosztu pożyczki oraz wysokości odsetek, prowizji i wszelkich innych opłat.

  Ustawa antylichwiarska wprowadza również możliwość wniesienia skargi na działanie nieuczciwych przedsiębiorców. Jeśli konsument uzna, że warunki pożyczki naruszają przepisy ustawy, może zgłosić to organom nadzoru.

  Ważne jest, aby konsument zawsze dokładnie czytał umowę przed podpisaniem i sprawdzał, czy spełnia ona wymogi ustawy antylichwiarskiej. W razie jakichkolwiek wątpliwości, warto skonsultować się z prawnikiem lub organizacją konsumencką.

  Dzięki ustawie antylichwiarskiej, konsument ma pewność, że nie padnie ofiarą nieuczciwych praktyk pożyczkodawców.

  Masz jakieś pytania? Napisz do nas, nasz doradca finansowy się z Tobą skontaktuje jeszcze dzisiaj.

 3. 1. Co to jest ustawa antylichwiarska?
  2. Jakie cele ma ustawa antylichwiarska?
  3. Jakie działania ustanawia ta ustawa?
  4. Jakie są konsekwencje naruszenia tej ustawy?
  5. Jakie są prawa konsumentów chronione w ramach tej ustawy?
  6. Jakie są obowiązki pożyczkodawców wobec konsumentów?
  7. Jakie są maksymalne odsetki, które pożyczkodawcy mogą naliczać?
  8. Jakie są zasady dotyczące reklamowania pożyczek?
  9. Czy ustawa antylichwiarska obejmuje również inne formy kredytu, takie jak karty kredytowe?
  10. Jakie są organy nadzorujące przestrzeganie tej ustawy?

 4. 1. Jakie są główne cele i zasady ustawy antylichwiarskiej?
  2. Jakie działania są uznawane za lichwę i dlaczego są nielegalne zgodnie z tą ustawą?
  3. Jakie są konsekwencje dla osób udzielających lichwiarskich pożyczek?
  4. Jakie prawa i ochronę otrzymują osoby, które padły ofiarą lichwy?
  5. Kto jest odpowiedzialny za egzekwowanie i monitorowanie przestrzegania ustawy antylichwiarskiej?
  6. Jakie kary grożą osobom, które łamią przepisy tej ustawy?
  7. Jak można zgłosić podejrzenia lichwy i korzystać z ochrony przewidzianej w ustawie?
  8. Czy istnieją jakieś wyjątki lub specjalne warunki, które umożliwiają zastosowanie lichwy legalnie?
  9. Jakie są dostępne narzędzia i instytucje, które mogą pomóc ofiarom lichwy w odzyskaniu swoich praw?
  10. Jakie dodatkowe regulacje prawne dotyczące lichwy istnieją w kraju?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ważne informacje O serwisie Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulamin Serwisu Polityka Prywatności © 2024 ietnapozyczka.pl